Режим работы:
понедельник - пятница: 8.00 - 18.00

069 39 20 18 / 060 40 00 52
060 75 40 40 / 069 02 88 41

КАТАЛОГ

Termeni și condiții

Descriere generală a procedurii de accesare a serviciului:

Pe pagina web a Prestatorului : www.term.md Sectiunea servicii “Serviciile noastre recomandate”în partea de jos, potențialul beneficiar Va completa datele personale în secțiunile de mai jos și serviciul solicitat în dependența de necesități. După introducerea datelor potențialul beneficiar va apăsa butonul trimite. Dupa verificarea cu succes a datelor introduse de către dvoastra, veți primi printr-un sms la numărul de telefon sau email indicat, un cod format din 6 cifre (numit cod activare) prin care introducind acest cod Va exprimati acordul de vointa de a beneficia de serviciul solicitat precum și prețul afișat.

De serviciile companiei pot beneficia atît persoane fizice cât și juridice.

Accesînd și acceptînd codul prin sms sau email, beneficiarul isi exprima angajamentul să respecte prevederile clauzelor indicate mai jos și își asumă toate obligațiile prevazute de acesta în legătură cu indeplinirea serviciilor. Inregistrandu-se pe site-ul Term.md, utilizatorul este deacord și conștient cu faptul că el va expedia informații cu caracter personal și este de acord cu prelucrarea acestora. Informația furnizată v-a fi utilizată doar pentru efectuarea obiectivului urmărit . Pentru beneficierea de serviciile solicitate partile vor respecta termenii și condițiile stabilite de legislația în vigoare pentru tipurile de servicii care urmează a fi prestate.
În vederea indeplinirii obiectivelor propuse se stabilesc următorii termeni și condiții care reprezintă parte componentă a contractului de prestări servicii în conformitate cu prevederile Codului Civil al R.M, dispoziții generale la incheierea contractului de prestari servicii.
  • Acceptarea termenilor și condițiilor de către client se face prin bifarea căsuței „Sunt de acord cu Termenii și Condițiile stabilite”.
  • Condiţiile și Termenii de solicitare a Serviciilor term.md –document, care stabileşte termeni şi condiţii privind solicitarea de servicii online care sunt obligatorii pentru beneficiar.
Termeni utilizati:

Prestator – persoana juridica care presteaza serviciul solicitat;
Beneficiar al serviciilor - este orice persoană fizică sau juridică ce inițiază o comandă si folosește serviciile Prestatorului;
Comandă - un mesaj electronic trimis de Beneficiar către Prestator de pe site-ul Prestatorului, care conține numărul comenzii și lista serviciilor pe care Beneficiarul dorește să le primească;
Servicii– prima pornire, deservire tehnica, interventie
Plata – suma ce trebuie achitata pentru serviciile efectuate;

Pret stabilit (forfetar) – pret dinainte stabilit,beneficiarul fiind obligat să plătească retribuţia convenită şi nu poate pretinde o reducere a retribuţiei pe motiv că lucrarea sau serviciul a solicitat mai puţin lucru sau mai puţine cheltuieli decît se preconizau.vezi pretul www. term.md/.........
Timp – perioada masurata in ore pentru indeplinirea serviciilor propuse, calculata automat de o programa speciala la inceperea lucrarilor prin apasarea butonului start si sfirsit la terminarea acestora.
Buna –credinta - comportamentul partilor unui raportului juridic pe toata durata solicitarii, acceptarii, indeplinirii, achitarii serviciilor solicitate( de la comanda facuta pina la indeplinirea si achitarea lucrarilor
Utilizare serviciu – acceptarea tuturor conditiilor prezentului regulament si acordul cu plata efectuarea serviciilor cerute.
Mesaj electronic sau email – document electronic cu destinaţie informativă, menit sa informeze beneficiarul de serviciul indeplinit, durata de timp si costul lucrarii.

1. Condiții pentru Prestator
1.1. Prestatorul se obligă să presteze celeilalte părţi beneficiar servicii indicate și alese din categoria serviciilor prestate cum ar fi: prima pornire, deservire tehnică, intervenție, iar beneficiarul se obligă să plătească retribuţia convenită.
1.2 Să se conducă de legislaţia în vigoare şi prezentele condiții, întru realizarea obligaţiilor indicate în pct.1.1. al prezentului Contract;
1.3 Să ţină la curent „Beneficiarul" despre mersul lucrărilor;
1.4 Să presteze serviciile conform cerinţelor „Beneficiarului" şi în conformitate cu planul efectuăriilucrărilor;
1.5 Să respecte confidenţialitatea informaţiilor de care a luat cunoştinţă în cursul executării prezentului Contract;
1.6 Să încaseze, în termenii şi condiţiile stabilite, onorariul pentru serviciile prestate.

2. Conditii pentru Beneficiar
2.1. Beneficiarul se obligă să primeasca /plătească pentru serviciile selectate și prestate în conformitate cu prețurile indicate pe site-ul web al Prestatorului, în ziua primirii notificării prin sms sau email privind efectuarea lucrărilor.
2.2 Să beneficieze, în termenele şi condiţiile contractuale, de serviciile prestate de „Prestator";
2.3 Să asigure condiţiile necesare pentru efectuarea de către „Prestator" a serviciilor respective;
2.4 Să preia în termen servicile prestate. Termen de predare - primire se consideră ziua indicată în actul de primire-predare;
2.5 Să achite retribuţia convenită fără dreptul de a pretinde o reducere a retribuţiei pe motiv că lucrarea sau serviciul a solicitat mai puţin lucru sau mai puţine cheltuieli decît se preconizau;
2.6 Sa fie prezent la momentul prestării serviciilor (de la început pînă la finișare) la locul îndeplinirii lucrărilor pentru a evita orice neîntelegeri între părți. Lipsa beneficiarului nu absolvă de răspunderea care și-a asumat-o în legătură cu îndeplinirea și achitarea lucrărilor.

3. Condiții privind PREŢUL SERVICIILOR
3.1 Preţul serviciilor prestate este afișat pe pagina electronică a prestatorului;
3.2 Achitarea se va efectua în numerar/prin transfer bancar pe contul de decontare al „Prestatorului";
3.3 Pentru situația cînd achitările vor fi din bani publici, la necesitate se vor încheia contracte separate;
3.4 În prețul serviciilor nu intra cheltuielile de transport.

4.Condiții privind RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR
4.1 Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a angajamentelor stipulate în prezentul contract Părţile contractante poartă răspundere conform legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova; 
4.2 „Beneficiarul" nu răspunde pentru obligaţiile „Prestatorului" faţă de terţele persoane; 
4.3 Pentru încălcarea termenului de achitare a preţului serviciilor prestate, „Beneficiarul" va achita o penalitate în mărime de 0.5 % din suma datorată pentru fiecare zi de întârziere;
4.4 Orice conflict ce s-ar putea ivi între părți în legătură cu inițierea comenzii/ îndeplinirea/achitarea serviciilor va fi prevalat de existenta e-mailului de Confirmare, sub condiția că beneficiarul a înțeles clar conținutul acesta, si v-a decadea din dreptul de a reclama faptul necunoașterii condițiilor stipulate.
 
5. Conditii de FORŢA MAJORĂ
5.1 Părţile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parţială sau integrală a angajamentelor conform prezentului Contract, dacă acest fapt este cauzat de producerea unor cazuri de forţă majoră; 
5.2 Prin cazuri de forţă majoră se subînţeleg: războaiele, calamităţile naturale, incendiile, inundaţiile, cutremurele de pământ, modificările în legislaţie şi dispoziţiile Guvernului, grevele şi alte circumstanţe, ce nu depind de activitatea părţilor; 
5.3 Survenirea circumstanţelor de forţă majoră, momentul dezlănţuirii şi termenul de acţiune trebuie să fie confirmate prin certificat, eliberat de organul competent; 
5.4 În cazul survenirii unor asemenea situaţii contractul rămâne în vigoare şi termenul de îndeplinire de către părţi a angajamentelor conform prezentului contract se amână corespunzător perioadei de timp în care au avut loc situaţiile sus-menţionate şi consecinţele lor; 
5.5 Partea care nu execută obligaţiile contractuale din motivul survenirii cazului de forţă majoră, este obligată să anunţe în scris cealaltă parte; 

6. DISPOZIŢII GENERALE
6.1 „Prestatorul" se obligă să finiseze serviciile la care s-a obligat prin prezentul Contract in termen rezonabil
6.2 La relaţiile contractuale dintre Părţi se aplică dreptul material al Republicii Moldova.
6.3 Dacă conflictele ce vor apărea între Părţi, în legătură cu neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor prevăzute în prezentul Contract, nu se vor soluţiona în baza negocierilor, se vor soluţiona ordinea pretenţiilor. Termenul pentru a răspunde la pretenţia înaintată este de 14 zile calendaristice.
6.4 În cazul în care pretenţia a fost soluţionată parţial, în cazul refuzului de a o soluţiona sau în caz de nesoluţionare în termen, Partea care a înaintat pretenţia este în drept să se adreseze în instanţele judecătoreşti competente ale RM.
6.5 Orice modificare sau completare la prezentul Contract este valabilă doar dacă a fost efectuată în formă scrisă şi semnată de către ambele Părţi. Acordurile adiţionale sunt părţi integrante ale prezentului Contract.
6.6 Raporturile din contractul de prestări servicii încetează la expirarea perioadei pentru care au fost stabilite sau la finalizarea prestării serviciului. 2.7 Orice conflict dintre parti va prevala existenta E-mailului de Confirmare sub condiția intenției și a semnificației pe care acest e-mailul de confirmare il reprezintă.

DENUMIREA LUCRĂRILOR

TARIF MDL CU TVA

PRIMA PORNIRE

Prima pornire a cazanelor pe gaz

450 lei

Prima pornire a cazanelor pe combustibil solid

450 lei

Prima pornire a instalației solare

450 lei

Prima pornire a stației pompare

450 lei

Taxa transport (se calculează pentru distanța tur - retur)

2,5 lei / km

DESERVIRE TEHNICĂ

Deservirea tehnică a cazanelor pe gaz cu puterea de pâna la 49 kW

50 lei / kW termic

Deservirea tehnică a cazanelor pe gaz ce depasesc puterea de 50 kW până la 300 kW

40 lei / kW termic

Deservirea tehnică a cazanelor pe gaz ce depasesc puterea de 300 kW

33 lei / kW termic

Deservirea tehnică a cazanelor pe combustibil solid cu puterea de pâna la 49 kW

50 lei / kW termic

Deservirea tehnică a cazanelor pe combustibil solid ce depășesc puterea de 50 kW până la 300 kW

40 lei / kW termic

Deservirea tehnică a cazanelor pe combustibil solid ce depășesc puterea de 300 kW

33 lei / kW termic

Deservirea tehnică a instalațiilor solare

500 lei / un colector

Deservirea tehnică stației pompare

negociabil

Taxa transport (se calculează pentru distanța tur - retur)

2,5 lei / km

INTERVENȚIE

Intervenția cazanelor pe gaz

350 lei (chemarea specialistului) + 100 lei / h

Intervenția cazanelor pe combustibil solid

350 lei / h

Intervenția instalațiilor solare

350 lei / h

Intervenția stației pompare

350 lei / h

Taxa transport (se calculează pentru distanța tur - retur)

2,5 lei / km